WEBSITE REGLEMENT BUSINESSPROGRESS

Dit reglement is van toepassing op het gebruik van (onderdelen van) deze website door de bezoeker daarvan. De gelding van dit reglement wordt geacht te zijn aanvaard door het geven van enige opdracht met betrekking tot deze website na het verschijnen van de homepage daarvan.

DOEL EN GEBRUIK WEBSITE

Deze website is bedoeld om de bezoeker daarvan kennis te laten maken met BusinessProgress. Door middel van deze website wordt de bezoeker daarvan in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de programma’s en diensten van  BusinessProgress alsmede om informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van BusinessProgress en haar activiteiten.

De bezoeker van deze website is slechts bevoegd (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik op te roepen en te raadplegen. De bezoeker van deze website is overigens slechts bevoegd de inhoud van deze website of de informatie die door middel van deze website verkregen kan worden voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik op te slaan of te reproduceren.

RECHTEN OP (ONDERDELEN) WEBSITE

Het is de bezoeker van deze website niet toegestaan de naam en/of het logo van BusinessProgress op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) gebruiken, anders dan voor zover dit rechtstreeks samenhangt met het oproepen en raadplegen van deze website. De rechten met betrekking tot (alle onderdelen van) deze website – waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto’s e.d. – berusten uitsluitend bij BusinessProgress, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BusinessProgress niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken. Het is de bezoeker van deze website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken. De rechten met betrekking tot alle publicaties, waarvan door middel van deze website kennis kan worden genomen of die door middel van deze website besteld kunnen worden – waaronder begrepen brochures, nieuwsbrieven e.d. -, berusten uitsluitend bij BusinessProgress, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BusinessProgress niet toegestaan (onderdelen van) de hiervoor bedoelde publicaties op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken. Het is de bezoeker van deze website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) die publicaties voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.

 KARAKTER WEBSITE

Deze website heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze website vormt geen aanbod van BusinessProgress tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website. Evenmin vormt het oproepen en raadplegen van deze website een opdracht aan BusinessProgress tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website. De inhoud van deze website alsmede de informatie die door middel van deze website kan worden verkregen kunnen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening ten behoeve van de bezoeker van deze website.

INHOUD WEBSITE

BusinessProgress streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat BusinessProgress geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website. De informatie die door middel van deze website kan worden verkregen heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website, zodat BusinessProgress geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie. Het verdient dan ook aanbeveling om, ingeval de door middel van deze website verkregen informatie daartoe aanleiding geeft, contact op te nemen met een van de partners van BusinessProgress.

WERKING WEBSITE

BusinessProgress streeft ernaar om (alle onderdelen van) deze website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat deze website onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen (in al haar onderdelen) toegankelijk is, zodat BusinessProgress geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van deze website. BusinessProgress heeft geen invloed op de (tele- of datacommunicatie)middelen en/of de (computer)systemen met behulp waarvan toegang tot deze website wordt gezocht of verkregen, zodat  BusinessProgress geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van eventuele storingen die optreden bij het bezoeken of raadplegen van deze website dan wel bij het opgeven van bestellingen of het versturen van sollicitaties door middel van deze website. Deze website kan onder meer links door middel waarvan andere websites bezocht kunnen worden bevatten en omgekeerd kan deze website worden bezocht door middel van links die in andere websites zijn opgenomen. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden zijn niet door BusinessProgress ingericht en worden ook niet door  BusinessProgress onderhouden, zodat BusinessProgress niet verantwoordelijk is voor de inhoud van die websites. BusinessProgress streeft ernaar deze website zoveel als redelijkerwijs mogelijk vrij te houden van voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur schadelijke elementen (‘virussen’), maar kan er niet voor instaan dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen, zodat BusinessProgress geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur heeft.

DATAVERKEER VIA WEBSITE

BusinessProgress heeft echter geen invloed op het elektronisch dataverkeer dat plaatsvindt tussen verzendende apparatuur en ontvangende apparatuur, zodat het verstrekken van de benodigde gegevens door middel van deze website voor risico van de desbetreffende bezoeker daarvan geschiedt.

PRIVACY BELEID BUSINESSPROGRESS

REGISTRATIE GEGEVENS

Op deze website kunnen alle functies worden gebruikt zonder dat persoonlijke gegevens van de bezoeker van de website worden vastgelegd. Het bezoek van deze website geschiedt dus anoniem. Alleen in die gevallen, waarin de bezoeker van deze website wordt verzocht om bepaalde gegevens te verstrekken, vindt vastlegging van de verstrekte gegevens plaats.

GEBRUIK VAN COOKIES

BusinessProgress maakt bij het verstrekken van informatie door middel van deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van de computer van de bezoeker van deze website wordt opgeslagen. Het dient ertoe die computer met het oog op een (eventueel) volgend bezoek van deze website sneller te kunnen herkennen en daardoor de toegang tot deze website te vergemakkelijken. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN EN GEBRUIK VAN COOKIES DOOR DERDEN

Deze website kan onder meer links door middel waarvan websites van derden bezocht kunnen worden bevatten en omgekeerd kan deze website worden bezocht door middel van links die in websites van derden zijn opgenomen. BusinessProgress is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid met betrekking tot websites van derden. BusinessProgress is evenmin verantwoordelijk voor het gebruik van cookies door die derden.

WIJZIGING

BusinessProgress behoudt zich de bevoegdheid tot wijziging van haar privacy-beleid met betrekking tot deze website voor. Het verdient dan ook aanbeveling met enige regelmaat daarvan kennis te nemen.